Services

- Teknikët tanë të servisimit me përvojë shumë vjeçare marrin përsipër mirëmbajtjen e ashensorëve me kompetencë dhe njohuri.

Kontrolla e ashensorit:

 

Kontrolli sipas BGV A3

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Kontrolli sipas UVV

 

 

Përcjellja e thirrjeve emergjente

 

24 orë- thirrje emergjente

Disponueshmëria në çdo kohë e teknikëve të servisimit në rast të bllokimit të personave në ashensorë.

 

 

Mirëmbajtje e pjesshme sipas DIN ISO 13015

 

Kontrolli i funksionimit dhe sigurisë të sistemit të ashensorit

 

Pastrimi i tavanit të kabinës, i hapësirës së dhomës së makinerisë si dhe të gropës së pusores

 

Kontrolli vizual i dëmtimeve të kabinës, dyerve të saj si dhe i dyerve të pusores

 

Kontrolli i funksionimit të thirrjeve emergjente në rast se ekzistojnë pajisjet si dhe mënjanimi i dëmtimeve gjatë mirëmbajtjes

 

Mirëmbajtje e plotë sipas DIN ISO 13015

 

Mirëmbajtja

Mënjanimi i pengesave

Ndërrim dhe riparimi i pjesëve konsumuese.